Strona główna

Projekt „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa nr. X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych oraz wkładu własnego Projektodawcy stanowiących środki prywatne na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – Instytucją Pośredniczącą.

Projektodawcą jest firma Pretender z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173 lokal 102 wpisana do Rejestru Agencja Zatrudnienia pod numerem 12510 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00067/2015

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 roku do 30.11.2017 roku.

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1 oraz A2 wśród 366 osób dorosłych pracujących oraz pozostających bez zatrudnienia, w tym 190 kobiet oraz 146 mężczyzn. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25-64 lat zamieszkujące woj. mazowieckie w rozumieniu KC, w tym minimum 70% osób powyżej 50 roku życia oraz 70% osób zamieszkujących tereny wiejskie. Wśród 336 osób, które przystąpią do Projektu 50% uczestników stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Wsparciem objęte będą również 34 osoby niepełnosprawne . 100 % osób uczestniczących w Projekcie to osoby które nie uczestniczyły we wsparciu Life Long Learning oferowanym w tożsamym zakresie w latach 2013-2015.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia dla 28 grup w postaci 60 godzin szkoleń na poziomie A1 zakończonych egzaminem wewnętrznym oraz 60 godzin szkoleń na poziomie A2 kończących się egzaminem zewnętrznym TELC.

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.