Kto może wziąć udział?

W projekcie weźmie udział 366 osób, w tym 190 kobiet i 146 mężczyzn zainteresowanych uzyskaniem wsparcia oferowanego w projekcie w zakresie podniesienia kompetencji z języka angielskiego.

KRYTERIA UCZESTNICTWA:
1) Projekt skierowany jest wyłącznie do osób, które na dzień przystąpienia do Projektu spełniają następujące kryteria:
a) mieszkają na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów KC)
b) są w wieku 25-64 lata,
c) posiadają niskie kwalifikacje tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, co oznacza, że edukacja zakończyła się najpóźniej na poziomie szkoły średniej (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub szkoły zawodowej. Do grupy nie zaliczają się osoby, które ukończyły szkołę lub studium policealne.
d) Są osobami bezrobotnymi (zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy), biernymi zawodowo lub pracującymi.
e) Są osobami które nie uczestniczyły we wsparciu Life Long Learning w latach 2013-2015 oferowanym w tożsamym zakresie merytorycznym

Szczególnie zapraszamy osoby:

– powyżej 50 roku życia

– zamieszkujące tereny wiejskie

– niepełnosprawne

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że zarejestrowana jest już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Pracujący –to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

Bezrobotny – oznacza osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Termin life long learning (LLL) rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu
LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowych. Warunkiem przyznania punktów w ramach kryterium premiującego Grupy docelowej III jest objęcie wsparciem wyłącznie osób, które dotąd nie uczestniczyły we wsparciu LLL w POKL
(niezależnie od rodzaju działania).