Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” należy zapoznać się z Regulaminem projektu umieszczonym na stronie internetowej angielskiwmazowieckim.pretender.pl w zakładce Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy
wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnionym testem wiedzy. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub za pomocą Internetu na adres bgomulka@pretender.pl.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu: angielskiwmazowieckim.pretender.pl/dokumenty-do-pobrania oraz w biurze projektu w wersji drukowanej.
Rekrutacja będzie mieć charakter ciągły. Każdorazowo dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów) oraz przypisanie zakwalifikowanych uczestników do grup szkoleniowych zgodnie z kolejnością na liście rankingowej wynikająca z liczby otrzymanych punktów. Rankingi zgłoszonych osób układane będą na podstawie zgłoszeń z całego tygodnia, z podziałem na miasta w których uczestnicy będą chcieli odbywać zajęcia w ramach kursu.

Dodatkowy punkt w procesie rekrutacji przysługiwać będzie za:

– status osoby niepełnosprawnej

– wiek powyżej 50 lat

– zamieszkanie na obszarze wiejskim

– status osoby biernej zawodowo

– status osoby bezrobotnej (zaświadczenie z UP)

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na dany termin decyduje pozycja na liście rankingowej.
W przypadku równej liczby punktów na liście – pierwszeństwo mają osoby z najniższymi dochodami na członka rodziny.
W procesie rekrutacji zachowany zostanie udział osób z wyznaczonych podgrup ze względu na status na rynku pracy (168 osób zatrudnionych/168 bez zatrudnienia). Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz specjalista do spraw organizacyjnych.

Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane
telefonicznie. Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu wewnątrz projektowej umowy oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.